Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Trzonkowski , z siedzibą pod adresem: ul. dr. Antoniego i Janiny Docha 17
 2. 16-100 Sokółka, nr tel. kontaktowego 85 722 10 38, adres e-mail: matrzo@wp.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :
  • Dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, celach marketingowych, celach rekrutacyjnych,
  • Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy zawartej z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy tj. sprzedaży towaru lub wykonania usług, obsługi dokumentacji związanej z umową tj. zamówieniami, dokumentami księgowymi, magazynowymi,
  • Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
  • Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
  • W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.
  • Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
  • Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi,
 6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania naruszenia danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.
 12. W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej noty prawnej.

Informacje

Powierzchnia uprawna to 517ha

 • Porzeczka czarna na powierzchni 316ha
 • Rokitnik na powierzchni 33ha
 • Aronia na powierzchni 160ha
 • Porzeczka czerwona na powierzchni 8ha
 • Róża owocowa 3ha
Gospodarstwo ogrodnicze, Wszelkie prawa zastrzeżone projekt i realizacja: internet-media.pl